Algemene Voorwaarden – Verkoopvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Que-Vin en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Que-Vin heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.que-vin.be  te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven overige bepalingen onverminderd van toepassing.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

Leveringstermijn

Niet al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend.
Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.

Deelleveringen

Indien een product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat nu?

Indien je bestelling niet volledig of stuk is geleverd, zullen wij meteen het nodige doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Garantie

De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.

Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan ons te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door ons aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen ons heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. De retourkosten van de verzending zijn voor rekening van de consument.

Aansprakelijkheid

Verkoper is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van verhoging van rechten, accijnzen, transportkosten en/of wijziging in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper, doch heeft de koper het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.

Onbetaalde factuur

Elke op de vervaldag onbetaald gebleven som wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding, ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EURO. Deze forfaitaire verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden in de boekhouding en het niet-beschikken over het verschuldigd bedrag.

Daarenboven is op deze som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, vanaf de factuurvervaldag tot de dag van de volledige betaling, ongeacht alle andere lasten en gerechtskosten.

Verzending buiten de EU

Ligt het afleveradres echter buiten de EU dan zal er 0% Belgische btw aangerekend worden en voegen we de juiste documenten toe om een goede inklaring mogelijk te maken voor de ontvanger.

Wij raden de geadresseerde wel aan dat hij zich op de hoogte stelt, via de website van de douane in zijn land, van de bijkomende kosten en voorwaarden verbonden aan het importeren van alcoholische dranken. De invoerrechten, lokale btw en de eventuele accijnzen zijn volledige ten koste van de geadresseerde.

Let echter wel op, dat bij het inbeslagneming of het uitvoerig controleren van een bestelling, wij niet verantwoordelijk zijn, aangezien dit buiten onze controle ligt. Uiteraard doen we er in dit geval alles aan om de levering zo spoedig en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In dergelijke situaties kan het tevens zijn dat de lokale autoriteiten, andere bevoegden, transporteurs en zo meer, toegang krijgen tot uw gegevens zoals die zijn ingegeven op onze website. In dat geval respecteren we de privacy wetgeving, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derde partijen deze gegevens behandelen. In dergelijke gevallen raden we ook aan het lokale douanekantoor te contacteren voor meer duidelijkheid.

Verzending georganiseerd door de koper

De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, indien deze zelf het transport organiseert. De verkoper heeft zijn leveringsplicht vervuld wanneer hij de goederen levert aan de door de koper genoemde vervoerder op het punt als overeengekomen. De overdracht van kosten en risico’s gebeurt wanneer de vervoerder de goederen aanneemt.